ޖުމްލަ އާމްދަނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
1,154,886,391
2,124,269,386
2,211,503,014
2,243,256,040
2,150,528,558
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
485,045,078
1,553,736,063
1,573,628,527
1,568,393,960
1,568,082,604
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
458,206,143
1,163,300,000
1,567,843,328
1,562,372,325
1,562,000,000
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
23,962,000
390,392,563
5,785,199
6,021,635
6,082,604
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް
2,876,935
43,500
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ
-
-
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
-
-
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
-
-
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް.
-
-
-
-
-
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެހީ
668,487,159
570,183,125
637,874,487
670,529,186
582,445,954
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-ބައިލެޓްރަލް
89,769,015
80,957,358
203,833,724
190,339,760
291,897,542
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-މަލްޓިލެޓްރަލް
577,975,119
489,225,767
434,040,763
480,189,426
290,548,412
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-ވޮލަންޓަރީ އޯރގް.
743,025
-
-
-
-
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ
1,354,154
350,198
-
4,332,894
-
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
1,354,154
350,198
-
4,332,894
-
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް
-
-
-
-
-
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް