ޖުމްލަ އާމްދަނީ ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
5,609,947,167
2,502,122,687
8,019,060,213
6,723,339,712
7,630,401,322
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
1,737,633,869
831,849,687
1,625,033,320
2,130,691,078
2,505,439,735
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ
16,621,278
12,887,296
15,132,164
15,758,630
15,646,179
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
2,217,350
41,462
22,392
23,311
24,322
މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ
27,231,208
22,060,306
24,855,235
23,692,348
23,771,322
ސެޓްފިކެޓް ފީ
13,776,545
3,733,834
12,795,643
13,303,369
13,834,829
ސީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޗާޖް
-
-
-
-
-
ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ
2,865,629
1,692,176
2,223,494
3,057,305
3,149,024
ކަސްޓަމްސް ސާރޗާޖް
-
-
-
-
-
މުދާ ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
އިންޓްރާންސިޓް ފީ
-
-
-
-
-
ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް ފީ
5,658,483
3,069,713
4,764,439
5,002,661
5,252,794
މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
5,625,195
1,964,893
4,802,250
4,898,295
4,996,261
ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
2,285
252
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިޢުލާން ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
-
ރެކޯޑް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
39
-
-
-
-
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
2,594,070
100,000
100,000
100,000
100,000
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
66,600
-
66,655
68,136
68,885
ޓީވީ ނުވަތަ ބައިސްކޯފު ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުއްދަ
29,385
-
28,334
29,751
31,239
ދިވެހި ފިލްމުގެ ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފީ
2,992,390
764,436
2,388,552
3,284,259
3,382,787
ސީމަން ވޮޗް ކީޕިންގ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ފީ
112,700
31,080
90,160
123,970
127,689
ސީމަން އެޖެންސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
އޮޑީ ނަންބަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
1,009,720
365,460
1,039,219
1,091,180
1,145,739
ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް
309,290
-
1,438,069
2,639,813
2,771,804
ހެންޑްލިންގ ޗާޖަސް
874,329
-
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
234,476
-
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކޭޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
114,440
-
-
-
-
ޕާކިންގ ޗާޖު
96
-
-
-
-
ކުނީ ފީ
55,300
200
2,500
2,500
2,500
މާރުކޭޓް ފީ
183,500
-
-
-
-
ގޯތި ބައިކުރުމަށް ނަގާ ފީ
6,600
-
-
-
-
ގޯތީގެ ޗާޓު ކުރަހައި ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
9
-
-
-
-
ފާޚާނާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފީއަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
މިނެކިރުމާއި، މިންއަޅާ ތަކެތީގައި ސީލް ޖެހުމުގެ ފީ
72,800
19,800
65,520
66,175
66,837
މަޢުރަޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ލަވަޖެހުމާއި ކޭބަލް ޓީވީ
1,818,805
560,199
1,766,095
1,783,756
1,801,593
ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
51,500
29,733
36,275
44,255
53,991
ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި އުފައްދާ ތަކެތިވިއްކުން
-
-
-
-
-
ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
2,331,996
390,642
1,865,597
2,378,636
2,449,995
ކޯޓު ފީ
547,881
156,219
438,305
558,839
575,604
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
383,846
108,723
303,959
386,160
398,858
ޓެލެފޯން ކޯލާއި ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ
44,700
10,933
35,760
45,594
46,962
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
2,602,777
845,313
290,000
290,000
290,000
އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބަހައްޓައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
98,693
-
114,072
119,776
125,764
އަވަސް ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ސްކޫލް ފީ
38,916
-
32,473
43,298
44,596
ސަރުކާރުން ހިންގާ ދަނާލުތަކުން ލިބޭ ފީ
-
-
-
-
-
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
12,581,878
1,856,072
8,480,390
10,285,445
10,625,292
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
802,345
118,980
728,055
963,886
993,310
ގަލުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
އިސްތިހާރު ފާސްކުރުމުގެ ފީ
1,450
100
2,750
3,025
3,328
ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް
2,074,500
3,339,000
-
-
-
މާލޭ މެދު ޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
-
މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ފީ
584,668
402,064
535,712
520,764
525,972
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
17,717,759
2,656,386
19,735,651
20,869,085
22,079,245
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
17,811,516
1,559,023
14,754,937
16,266,932
18,070,336
އެމްބިއުލާންސް ފީ
18,026,057
402,771
14,595,754
16,342,355
16,902,415
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
7,270,585
3,814,481
8,473,484
8,903,927
9,360,189
އެކްސް-ރޭ ފީ
2,683,871
989,326
5,008,487
5,269,334
5,555,110
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
662,126
237,865
771,443
811,447
853,591
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
524,931
156,423
567,060
601,517
638,311
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
1,194,960
674,594
4,143,310
4,352,487
4,585,188
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
19,272,735
15,277,712
38,813,149
40,913,254
43,135,201
ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
64,554
2,667
30,044
32,901
36,037
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
7,004,378
1,363,773
11,240,639
11,890,199
12,611,554
ސްކޭން ފީ
272,643
47,880
6,027,607
6,331,353
6,677,787
ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
85,248
28,527
923,604
971,643
1,026,288
ވިއްސުމަށް ނަގާ ފީ
13,430
3,000
4,281
4,345
4,412
އެންޑޮސްކޮޕީ ހެދުމުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ރިފްރެކްޝަން ފީ
50
-
-
-
-
ސީ.ޓީ. ސްކޭން ފީ
-
-
754,454
792,177
835,287
އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން
7,888,759
2,070,027
3,106,345
4,659,300
6,988,132
ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
1,723,093
295,051
1,345,625
1,504,545
1,531,588
ފާސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
4,161,411
1,757,063
3,113,232
3,488,063
3,772,464
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ
337,227,230
244,284,813
348,089,424
229,305,427
303,308,258
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
5,622,044
1,929,091
4,529,701
4,756,186
4,993,995
ޕާރޓްނަރޝިޕް އަހަރީ ފީ
30,610
408,000
-
-
-
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ
8,559,097
2,935
-
-
-
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރުމުގެ ފީ އަށް ލިބޭ
61,340
-
5,686
5,743
5,801
ކަރަންޓު ފީއަށް ލިބުނު
1,464,302
395,247
1,229,373
1,271,851
1,316,454
ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރޗާޖް
-
-
-
-
-
ތަފާސް ހިސާބު ނަގައިދިނުމުގެ އަގު
-
-
-
-
-
ދޯނި އެހެލާ ތަންތަނުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަހަރީ ފީ
6,200
5,200
2,200
2,200
2,200
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ
1,000
600
400
400
400
ސޯޝަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ކްލެއިމްސް
-
-
-
-
-
ޓްރޭޑް ރެޖިސްޓްރީ ފީ
1,957,300
1,282,907
1,235,969
1,223,610
1,211,373
ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ
1,719,140
2,088,669
2,757,600
2,757,600
2,757,600
ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖް
6,363,240
2,178,815
5,853,999
6,146,699
6,454,034
އިމްޕޯޓް ވެސެސް ފީ
-
-
-
-
-
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
306,800,000
153,730,016
-
-
-
އިމާރާތްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
33,813,250
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭފީ
733,697,545
270,370,351
529,162,252
864,598,086
1,123,977,511
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ފީ
43,975,220
16,625,630
-
-
-
ޓޫރިޒަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ
4,596,000
-
-
-
-
ޓްރޯމާ ސަރވިސް
-
-
-
-
-
ޑާމޮޓަލޮގީ ޙިދުމަތް
15,180
36,846
38,688
40,623
42,654
ކާޑިއެކް ސަރވިސް
4,057,428
1,730,659
4,248,171
4,816,891
5,298,581
އެޑްމިޝަން ފީ
35,045
19,933
28,641
31,505
34,655
ލައިޓް ޑިއުސް
2,908,871
2,990,300
3,054,315
3,207,030
3,367,382
ގޮނޑުދޮށުން ނަގާ ވެއްޔަށް ދައްކާ ފީ
-
-
-
-
-
ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީ ފީ
-
-
-
-
-
އެސް.ޑީ.އެފް އަށް ދައްކާ ފައިސާ-އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާ ފީ
-
-
157,066,667
243,040,000
262,600,000
ރެވެނިއު ކްލިއަރިންގ އެކައުންޓް
45,710
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
31,682,339
4,720,651
91,421,933
166,292,700
167,101,209
ރެވެނިއު ފީ
-
43,163,569
258,455,126
368,624,526
375,997,017
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
413,421,794
234,246,783
679,546,389
708,163,826
723,123,164
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
3,819,268
1,229,948
2,457,889
2,758,292
2,709,411
ޕާރޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
454,000
204,887
304,039
338,747
359,481
އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
647,000
222,500
385,875
385,875
385,875
ކިޔަވައިދޭތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
35,205
9,720
22,000
19,300
19,500
ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
-
-
-
-
-
ޑައިވް ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
165,000
80,000
76,875
89,531
118,750
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
15,400
1,900
1,900
1,900
1,900
ކްލިނިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
3,900
1,600
3,900
3,900
3,900
ޑިއުޓީ ފްރީ ކޮންސެޝަން ފީ
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ވާރކްޕާމިޓް ފީ
-
-
-
-
-
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ
5,687,776
1,983,864
5,959,302
6,257,267
6,570,131
މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ
107,437,273
94,129,648
102,696,882
102,367,984
100,728,820
ފެން ޕްލާންޓް ހުއްދައިގެ ފީ
41,000
7,000
41,000
41,000
41,000
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ
230,319,013
104,794,650
506,231,417
521,324,313
535,207,193
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
2,506,280
999,424
2,618,844
2,738,908
2,818,150
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމުގެ ފީ
43,300
15,348
45,465
47,630
49,059
ބޭންކް މޯގޭޖް ރަޖިސްޓްރީ ފީ
468,180
942,957
452,142
452,142
452,142
ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
543,698
4,621
434,958
554,572
571,209
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމުގެ ފީ
77,006
25
-
-
-
މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް
73,365
-
-
-
-
ރ.ތެރޭގައި ހަދަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓް މާލޭގައި ހެއްދުން
-
-
-
-
-
ބިދޭސީން އަތޮޅުތަކަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެފީ
4,520,941
600,720
961,656
1,322,277
1,361,945
ބަނދަރު ކުލި
3,677,130
6,341,646
6,405,062
6,725,316
7,061,581
ސީމަނުންގެ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
31,375
9,522
25,100
34,513
35,548
ސީމަނުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ޕޯސްޓޭޖް ކޮންޓްރޯލް ހުއްދަ
27,540
6,084
22,032
30,294
31,203
ކޮޕީރައިޓް ރަގިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
40,000
4,000
4,000
4,000
4,000
އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ފީ
1,490,529
777,667
2,780,000
2,835,600
2,892,312
ރަސްމީ ނޫން ބަނދަރުތަކުން މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ފީ
35,905,775
16,076,170
39,496,353
51,345,258
52,885,616
ބިމުން ފެންނަގާ ބޭރުކުރުންގެ ހުއްދަ
4,503,500
1,216,000
4,728,675
4,965,109
5,213,364
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
1,515,800
1,312,597
1,329,002
1,329,002
1,329,002
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަދޭ އޭޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
70,000
17,500
17,500
17,500
17,500
އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ
9,302,540
3,256,785
2,044,521
2,173,596
2,254,572
އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަދި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ފީ
-
-
-
-
-
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
57,136,991
12,621,110
45,558,362
47,331,474
48,777,533
ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
353,723
58,692
180,894
191,246
201,762
ގެޒެޓް، ޤާނޫނު، ގަވާއިދު ފޮތް ވިއްކުން
7,450
50
7,450
7,450
7,450
ކަލަންޑަރު، ސުވެނިޔަރ ފަދަތަކެތި ވިއްކުން
83,045
9,378
46,323
84,926
87,473
އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ފޯމް ވިއްކުން
239,671
48,888
191,680
228,083
236,447
ރެކޯޑް ފޮތްފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
110
-
-
-
-
ސީ.ޑީ.ސީ ދޫކުރުން
9,800
6,264
15,627
16,409
17,229
ޕާސްޕޯޓް އާއި، އީ.ސީ ދޫކުރުން
52,233,450
12,284,200
42,877,355
44,163,676
45,488,586
ރުއްގަހާއި ލަކުޑި ވިއްކުން
1,000
-
-
-
-
ވެލިގަލާއި އަކިރިފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
-
-
-
-
-
ފެން ވިއްކުން
164,565
44,146
160,201
176,221
193,843
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
4,044,177
169,492
2,078,832
2,463,463
2,544,743
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
1,875,441,958
534,389,407
4,722,833,387
2,123,721,809
2,296,013,965
ގޮއިފާލައްބަ، ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
9,841,034
3,407,455
6,750,384
5,034,354
5,833,445
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
54,521,015
29,033,116
49,908,178
50,639,335
48,321,475
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި
1,654,216,366
442,886,875
1,897,665,391
1,368,074,496
1,539,083,807
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި
96,189,228
42,924,112
85,106,659
85,307,845
89,849,552
ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
9,427,030
5,578,614
6,340,543
6,138,366
6,551,427
ކަނޑުގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ކުލި
200
-
-
-
-
ހެލިޕޭޑްތަކުގެ ކުލި
-
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުލި
15,507,927
6,558,401
14,626,395
15,088,281
12,091,026
ފްލޯޓިންގ ޖެޓީގެ ކުލި
54,000
10,000
30,000
60,000
60,000
ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފީ
-
-
-
-
-
ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފަޅުރަށްރަށުން ނެގޭކުލި
-
-
-
-
-
ބިންވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ
34,822,119
3,933,798
1,162,025,767
361,613,885
362,437,650
ޢާމު އިޖްތިމާޢީ ތަންތަނުގެ ކުލި
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
863,039
57,036
1,500,380,070
231,765,247
231,785,583
ޖޫރިމަނާ
235,341,049
102,537,860
43,870,617
33,165,955
32,422,589
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
118,575,207
44,047,634
14,094,919
7,152,520
6,243,957
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
36,292,251
17,126,368
10,625,314
9,476,592
9,650,780
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
24,350,194
7,373,824
1,929,533
1,503,501
1,435,594
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
10,563,403
5,211,600
8,780,197
10,180,507
10,673,977
ދަރަންޏާއި ޤަޒިއްޔާ ޖޫރިމަނާ
992,574
311,189
138,470
176,550
181,847
ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަން ޗާޖް
39,398,585
27,252,235
5,199,006
779,851
116,978
ވެހިކަލް އިމްޕައުންޑިންގ ފީ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
5,168,835
1,215,010
3,103,178
3,896,434
4,119,456
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
933,063,237
630,457,101
799,350,946
1,274,194,039
1,590,359,022
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
159,401,845
27,455,639
2,926,023
39,219,723
39,219,723
ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އިންޓަރެސްޓަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. ގެ ފައިދާ
150,000,000
167,074,162
40,000,000
40,000,000
40,000,000
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސ.ލ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.ސީ.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ
-
-
33,632,832
38,642,365
61,209,698
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ
75,000,000
-
-
407,550,046
668,080,206
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލޓޑ
-
-
3,742,272
4,814,727
6,048,245
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ
320,813,064
249,713,379
265,210,267
348,093,205
365,491,811
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
1,695,000
54,378,422
56,717,640
62,745,354
68,877,509
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
-
10,320,720
15,480,127
20,640,939
25,801,174
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.އައި.ސީ.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މިފްކޯ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
75,077,952
-
115,781,185
71,100,000
76,600,000
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ
19,523,200
21,475,520
19,327,968
20,294,366
21,309,085
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ
100,000,000
99,734,023
131,936,275
92,559,382
69,642,037
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައްޑޫ އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މަޑިވަރު ހޯލްޑިންގސް
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެއަރ މޯލްޑިވްސް ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ވިލިނގިލި އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.އައި.އީ.ޒެޑް.
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ގުލިފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން
-
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. އެކްސްޗޭންޖް ފައިދާ
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ
5,509,675
-
114,322,503
128,243,333
147,774,693
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
25,779,956
-
-
-
-
ލިބޭ އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް، ފައިދާ، ޑިވިޑެންޑް
262,545
305,236
273,854
290,599
304,841
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
333,168,063
156,020,427
102,699,912
405,841,521
434,028,404
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
5,837,757
22,531
252,493
324,477
334,210
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
41,977,090
-
-
-
-
ލިބޭ މެމްބަރޝިޕް ފީ އާއި ޗަންދާ ފަދަ ފައިސާ
642,238
78,047
439,920
591,466
613,986
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(84,135,863)
(82,366,325)
(12,272,195)
(306,120,722)
(332,583,213)
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
51,303
5,290
40,883
50,168
51,672
ހޮވައިގެން ގެނެވި އަހަރު ހަމަވާ ފައިސާ
12,588
-
9,270
11,820
12,174
ޒަކާތުން ލިބޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
115,131,376
27,605,643
43,316,108
51,910,135
53,132,088
އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކް ފަންޑަށް ލިބޭ
-
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ބާކީ
7,900,471
-
-
-
-
މަސްވެރިންގެ އިންޝުއަރަންސް އަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ
-
-
-
-
-
މަސްވެރިންވެރިން އިންޝުއަރަންސްގައި ބައިވެރިވުމަށ
-
-
-
-
-
މުދަލު ޒަކާތް
70,515,177
45,909,943
46,369,043
46,832,733
47,301,061
ފިތުރު ޒަކާތް
5,698,090
50
-
-
-
އެހެނިހެން ނޮން- ޓެކްސް ރެވެނިއު
1,266,110
32,598
-
-
-
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
24,740,206
312
167,280
230,010
236,910
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ފައިދާ
24,531,106
312
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ފައިދާ
209,100
-
167,280
230,010
236,910
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް