ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
23,231,795,042
14,692,803,261
21,128,527,243
23,076,551,474
27,650,181,160
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(84,135,863)
(82,366,325)
(12,272,195)
(306,120,722)
(332,583,213)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
23,315,930,905
14,775,169,586
21,140,799,438
23,382,672,196
27,982,764,373
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
16,530,522,525
10,138,170,036
10,895,434,218
14,401,116,394
18,186,753,756
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
5,609,947,167
2,502,122,687
8,019,060,213
6,723,339,712
7,630,401,322
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
20,574,822
10,607,477
14,801,993
14,960,050
15,080,737
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
1,154,886,391
2,124,269,386
2,211,503,014
2,243,256,040
2,150,528,558
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން