ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
936,133,701
6,455,730,509
9,020,819,887
9,119,119,071
7,993,110,889
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
1,853,161,296
2,724,643,759
6,150,468,887
6,768,337,071
8,026,003,889
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ޞުކޫކް / ބޮންޑް
70,468,098
4,662,545,750
3,855,000,000
7,710,000,000
1,542,000,000
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(987,495,693)
(931,459,000)
(984,649,000)
(5,359,218,000)
(1,574,893,000)
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް