ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
1,222,973,316
2,142,578,120
2,226,539,752
2,258,290,405
2,165,560,954
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
822,508,228
1,565,460,487
1,557,050,000
1,557,050,000
1,557,050,000
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
400,465,088
577,117,633
669,489,752
701,240,405
608,510,954
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް