އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(5,762,934,999)
(15,934,852,017)
(12,303,002,225)
(15,521,848,494)
(10,600,088,127)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
23,231,795,042
14,692,803,261
21,128,527,243
23,076,551,474
27,650,181,160
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,994,730,041
30,627,655,278
33,431,529,468
38,598,399,968
38,250,269,287
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް