ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
22,008,821,726
12,550,225,141
18,901,987,491
20,818,261,069
25,484,620,206
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
21,006,640,821
12,230,025,563
18,178,096,924
20,136,954,982
24,611,689,100
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
1,086,316,768
402,565,903
736,162,762
987,426,809
1,205,514,319
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(84,135,863)
(82,366,325)
(12,272,195)
(306,120,722)
(332,583,213)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް