ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
30,128,216,622
31,787,135,124
34,922,716,599
44,977,923,779
40,846,113,018
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
27,413,286,167
27,920,004,767
29,429,451,513
38,006,877,288
32,336,517,450
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
522,936,134
2,422,477,152
726,828,034
1,131,632,528
715,579,161
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
37,674,425
21,771,591
24,616,052
21,958,360
21,958,360
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
233,517,893
561,207,524
669,489,752
701,240,405
608,510,954
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
1,920,802,003
839,406,322
4,042,901,796
5,078,208,321
7,131,210,576
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
22,267,768
29,429,452
38,006,877
32,336,517
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް