ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
23,231,795,042
14,692,803,261
21,128,527,243
23,076,551,474
27,650,181,160
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
22,008,821,726
12,550,225,141
18,901,987,491
20,818,261,069
25,484,620,206
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
1,222,973,316
2,142,578,120
2,226,539,752
2,258,290,405
2,165,560,954
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,994,730,041
30,627,655,278
33,431,529,468
38,598,399,968
38,250,269,287
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
30,128,216,622
31,787,135,124
34,922,716,599
44,977,923,779
40,846,113,018
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން އަދި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(1,133,486,581)
(1,159,479,846)
(1,491,187,131)
(6,379,523,811)
(2,595,843,731)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(5,762,934,999)
(15,934,852,017)
(12,303,002,225)
(15,521,848,494)
(10,600,088,127)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
23,231,795,042
14,692,803,261
21,128,527,243
23,076,551,474
27,650,181,160
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
28,994,730,041
30,627,655,278
33,431,529,468
38,598,399,968
38,250,269,287
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(4,222,121,875)
(14,226,798,971)
(9,834,637,260)
(12,806,208,977)
(8,019,609,012)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(5,762,934,999)
(15,934,852,017)
(12,303,002,225)
(15,521,848,494)
(10,600,088,127)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
(1,540,813,124)
(1,708,053,046)
(2,468,364,965)
(2,715,639,517)
(2,580,479,115)
ފައިނޭންސިންގ
ޖުމްލަ ފައިނޭންސިންގ
5,762,934,999
15,934,852,017
(12,874,700,739)
(16,429,908,042)
(11,767,527,100)
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
936,133,701
6,455,730,509
9,020,819,887
9,119,119,071
7,993,110,889
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން
4,826,801,298
9,479,121,508
(3,853,880,852)
(7,310,788,971)
(3,774,416,211)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް