ޓްރަސްޓް ފަންޑު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
379,669,102
422,958,644
602,691,345
983,728,627
607,456,366
ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނު ސަރަހައްދު ރިވެންޓްމަންޓް ޖަހާ ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ. ތިނަދޫ
-
-
1,000,000
15,000,000
14,500,000
ށ.މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ށ. މިލަންދޫ
-
255,249
1,000,000
22,650,000
30,000,000
އދ.އޮމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ. އޮމަދޫ
-
255,666
1,000,000
4,245,000
8,490,000
މ.ދިއްގަރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ. ދިއްގަރު
-
1,046,019
2,703,517
2,539,016
3,540,619
ތ.ވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ. ވަންދޫ
-
406,178
2,020,309
5,861,145
2,735,200
ގދ.ރަތަފަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ. ރަތަފަންދޫ
-
338,069
1,016,903
6,596,245
4,397,496
ސ.މީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ސ. މީދޫ
-
-
5,051,396
16,837,986
11,786,590
ހއ.އުލިގަމު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ހއ. އުލިގަމު
-
143,893
-
-
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
-
239,821
1,725,144
4,830,403
345,029
މ.ކޮޅުފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ. ކޮޅުފުށި
-
523,009
1,000,000
8,184,531
10,912,708
މ.މުލައް ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ. މުލައް
-
348,673
1,000,000
8,659,397
12,989,096
ތ.ބުރުނި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ. ބުރުނި
-
1,218,535
3,060,927
6,655,856
5,179,546
ގއ.ގެމަނަފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގއ. ގެމަނަފުށި
-
169,035
1,778,969
31,852,411
1,500,000
ހިތަދޫ އުތުރު ފުއްޓަރު ފަރާތުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ސ. ހިތަދޫ
-
-
3,000,000
3,157,859
10,526,198
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
187,335
1,546,959
7,721,332
27,024,660
3,860,666
ދ.މާއެނބޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ދ. މާއެނބޫދޫ
4,000
-
-
-
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ވޭމަންޑޫ
5,080
-
-
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ޅ. ކުރެންދޫ
-
239,526
2,502,994
7,000,000
500,000
އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ. ރަސްދޫ
-
3,500,000
7,998,303
-
-
ސ.ހިތަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ސ. ހިތަދޫ
345,004
209,535
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ސ. ހުޅުދޫ
256,857
231,171
-
-
-
ސ.މަރަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ސ. މަރަދޫ
-
207,635
-
-
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ސ. މަރަދޫފޭދޫ
-
207,635
-
-
-
ސ.މީދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ސ. މީދޫ
-
231,171
-
-
-
ރ.ވަންދޫ ހާބަރުގެ އެއްގަމުތޮށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ރ. ވަންދޫ
-
2,499,883
-
-
-
ކ.ތުލުސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ކ. ތުލުސްދޫ
760
255,666
2,007,195
9,896,142
4,618,200
ތ.ގުރައިދޫ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިމާޔާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ތ. ގުރައިދޫ
12,766,445
1,069,128
-
-
-
ސްޓޯމްވޯޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް (މާލެ) - ފޭސް 4
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ. މާލެ
827,701
-
-
-
-
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
1,995,863
-
1,000,000
250,000
-
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. ވަންދޫ
29,210,211
1,826,326
4,802,254
3,000,000
3,000,000
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ. ތިލަފުށި
1,210,412
18,637,298
15,000,000
33,828,110
2,592,103
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
5,569,453
1,374,964
13,184,100
30,000,000
56,013,951
ތިލަފުށި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ކ. ތިލަފުށި
-
38,602,782
5,858,211
-
-
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
14,472
-
-
-
-
ޒޯން 1 ގެ ރަށްތަކަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
63,886
-
-
-
-
ނ.މާފަރު ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ. މާފަރު
58,246
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
1,045,475
55,025
-
ފ.މަގޫދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ. މަގޫދޫ
125,269
-
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށީގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. ހޯރަފުށި
143,510
-
-
-
-
ހއ.ކެލާ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. ކެލާ
106,192
814,914
394,500
-
-
ވ.ފުލިދޫގައި ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ވ. ފުލިދޫ
587,530
-
-
-
-
ތިލަފުށީގައި އިންސިނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ. ތިލަފުށި
2,668,844
8,013,686
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ސ. ފޭދޫ
5,497,479
7,628,263
1,151,215
-
-
އއ.ރަސްދޫގައި އާރް.އޯ ޕްލާންޓް އަދި ފެނުގެ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އއ. ރަސްދޫ
12,557,635
15,415,464
3,222,972
-
-
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
1,201,065
359,671
-
-
-
ހޫނު މޫސުމުގައި ފެނަށްޖެހޭ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
1,360,977
103,936
-
-
-
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
500,000
2,620,594
-
-
ބ.ކަމަދޫ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ބ. ކަމަދޫ
130,370
-
-
-
-
ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
2,006,859
-
-
-
-
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
139,926
1,048,168
1,040,000
-
-
ނ.ހޮޅުދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ހޮޅުދޫ
1,035,029
5,093,555
367,084
-
-
ގދ.ތިނަދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގދ. ތިނަދޫ
5,858,626
3,776,168
32,898,618
1,931,833
-
ހދ.ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ނައިވާދޫ
2,309,746
2,389,407
6,217,097
4,619,491
769,915
އދ.ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ. ހަންޏާމީދޫ
-
3,247,782
5,412,970
11,908,533
1,082,594
ކ.ކާށިދޫ މިސްކިތު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ މިސްކިތްތަކާއި ބެހޭ ވަޤްފް ފަންޑް ކ. ކާށިދޫ
3,145,300
-
-
-
-
ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޒަކާތު ފަންޑް ލ. ގަން
-
2,436,417
2,341,419
122,509
-
ހދ.ފިނޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ފިނޭ
3,200,355
-
-
-
-
ށ.ފުނަދޫ އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ފުނަދޫ
-
2,081,000
1,381,512
7,661,538
475,950
އދ.ފެންފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ. ފެންފުށި
-
1,500,000
4,215,754
10,539,385
6,323,631
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
14,424,228
2,684,488
13,538,475
4,735,389
-
އއ.އުކުޅަހުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ. އުކުޅަސް
2,129,779
-
-
-
-
ކ.ކާށިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ. ކާށިދޫ
15,755,626
11,859,692
6,465,014
1,041,000
-
ރ.މާކުރަތު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ރ. މާކުރަތު
4,960,463
5,425,391
2,445,021
9,168,829
611,255
ލ.މާވަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ލ. މާވަށް
7,643,092
10,482,708
1,349,185
889,976
-
ހއ.އުތީމު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ހއ. އުތީމު
7,933,413
10,200,690
1,458,722
-
-
ރ.ރަސްމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ރ. ރަސްމާދޫ
5,519,324
874,199
2,161,431
-
-
ފ.ފީއަލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ފ. ފީއަލި
5,174,071
1,679,761
2,199,557
-
-
ހއ.ބާރަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. ބާރަށް
8,840,705
7,897,862
11,459,457
1,484,107
-
ފ.ބިލެތްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ. ބިލެއްދޫ
1,757,187
9,357,794
19,758,531
1,552,804
-
ގދ.މަޑަވެލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގދ. މަޑަވެލި
2,226,292
1,995,041
12,990,044
1,252,470
-
އއ.މަތިވެރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އއ. މަތިވެރި
1,982,768
2,982,901
19,240,981
1,338,871
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ. ގެމަނަފުށި
2,396,456
1,943,699
20,290,815
1,370,609
-
ރ.އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. އިންނަމާދޫ
1,788,883
5,107,974
1,163,686
2,909,215
1,745,529
ގއ.މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ. މާމެންދޫ
2,867,841
1,601,547
22,734,289
1,389,580
-
ނ.ހެނބަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ހެނބަދޫ
2,090
-
-
-
-
ހއ.މުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ހއ. މުރައިދޫ
24,959,154
3,313,334
703,228
-
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
59,866,236
33,046,754
3,405,659
2,848,335
-
ހއ.މާރަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހއ. މާރަންދޫ
256,307
487,441
-
13,051,566
17,402,087
ހދ.ކުރިނބީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ކުރިނބީ
-
6,976,269
6,859,487
7,902,936
987,867
ށ.މާއުނގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. މާއުނގޫދޫ
3,744,014
2,213,296
9,501,392
8,551,252
950,139
ށ.މަރޮށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. މަރޮށި
5,301,878
4,978,104
13,282,937
11,954,643
1,328,294
ނ.ޅޮހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ޅޮހި
3,742,341
2,211,422
9,497,588
8,547,829
949,759
ނ.ފޮއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ނ. ފޮއްދޫ
-
791,953
-
9,678,534
12,904,712
ނ.ކުޑަފަރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ކުޑަފަރި
-
8,736,888
14,754,515
13,279,064
1,475,452
ނ.މާޅެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ނ. މާޅެންދޫ
-
9,446,303
16,596,879
14,937,191
1,659,688
ރ.އަނގޮޅިތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. އަނގޮޅިތީމު
-
6,949,223
6,785,834
7,830,814
978,852
ރ.ވާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. ވާދޫ
2,891,113
3,899,034
6,856,470
6,170,823
685,647
ރ.ރަސްގެތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. ރަސްގެތީމު
4,286,924
8,184,755
6,011,179
5,410,061
601,118
ރ.އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ރ. އިނގުރައިދޫ
5,099,329
5,947,538
10,999,329
9,899,396
1,099,933
ބ.މާޅޮސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ބ. މާޅޮސް
253,862
472,670
-
10,462,320
13,949,759
ބ.ހިތާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ބ. ހިތާދޫ
4,689,580
3,786,482
8,459,832
7,613,849
845,983
ޅ.ކުރެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ޅ. ކުރެންދޫ
7,302,199
-
-
-
-
އދ.ދިއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ. ދިއްދޫ
73,363
723,777
-
9,082,609
12,110,146
އދ.ކުނބުރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ. ކުނބުރުދޫ
88,035
531,754
-
8,565,407
11,420,543
ވ.ކެޔޮދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ވ. ކެޔޮދޫ
110,044
664,693
-
9,693,686
12,924,914
ތ.ގާދިއްފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ތ. ގާދިއްފުށި
-
2,906,994
3,648,595
9,121,486
5,472,892
ތ.ކަނޑޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ކަނޑޫދޫ
2,991,738
-
-
-
-
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
5,723,395
9,326,095
12,303,240
11,072,916
1,230,324
ގއ.ނިލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގއ. ނިލަންދޫ
102,708
685,880
-
14,777,269
19,703,025
ހދ.ހިރިމަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހދ. ހިރިމަރަދޫ
102,708
620,380
-
10,228,951
13,638,600
ށ.ކޮމަންޑޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ކޮމަންޑޫ
3,530,277
2,808,660
8,598,121
7,738,309
859,812
ކ.ގުޅީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ކ. ގުޅި
4,046,622
5,366,020
8,782,418
7,904,176
878,242
އއ.ހިމަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އއ. ހިމަންދޫ
92,926
561,296
-
9,906,769
13,209,026
މ.ނާލާފުށީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް މ. ނާލާފުށި
100,262
605,609
-
8,779,311
11,705,749
ގދ.ނަޑެއްލާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ. ނަޑެއްލާ
102,708
620,380
-
12,286,832
16,382,443
ފުވައްމުލައް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
15,060,416
-
-
-
-
އައްޑޫ ސިޓީ ފެނާއި ސ.ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އައްޑޫ ސިޓީ
5,270,253
-
-
-
-
ނ.ލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ނ. ލަންދޫ
7,693,385
-
-
-
-
އދ.އޮމަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އދ. އޮމަދޫ
2,840,346
6,348,033
8,013,445
7,212,100
801,345
އދ.ހަންޏާމީދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އދ. ހަންޏާމީދޫ
2,461,091
2,690,977
6,724,039
6,051,635
672,404
ށ.ފީވައް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ފީވައް
1,475,513
4,380,177
9,193,042
8,273,738
919,304
ހއ.މުރައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހއ. މުރައިދޫ
78,253
472,670
-
6,479,214
8,638,951
ހއ.ފިއްލަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. ފިއްލަދޫ
4,109,861
-
-
-
-
ށ.ނަރުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ނަރުދޫ
3,831,101
-
-
-
-
ށ.ކަނޑިތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ކަނޑިތީމު
2,691,316
3,029,368
6,907,710
6,216,939
690,771
ނ.ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ނ. ހޮޅުދޫ
2,401,891
702,207
4,756,304
7,672,575
1,881,522
ރ.އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ރ. އިންނަމާދޫ
78,253
472,670
-
6,506,033
8,674,710
އއ.މަތިވެރި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އއ. މަތިވެރި
73,363
442,585
-
6,488,358
8,651,144
އދ.އޮމަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އދ. އޮމަދޫ
75,808
457,900
-
6,421,824
8,562,432
ތ.ދިޔަމިގިލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ތ. ދިޔަމިގިލި
78,253
472,670
-
6,475,791
8,634,388
ކ.ހިންމަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ކ. ހިންމަފުށި
88,035
531,754
-
7,508,982
10,011,976
ށ.ފީވައް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ށ. ފީވައް
-
611,181
-
6,648,765
8,865,020
ނ.ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ނ. ހެނބަދޫ
-
611,181
-
6,324,691
8,432,922
ހއ.ދިއްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. ދިއްދޫ
3,440
-
-
-
-
ކ.ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ކ. ގުރައިދޫ
790
4,006,000
1,296,847
-
-
ލ.ފޮނަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ލ. ފޮނަދޫ
2,976
-
-
-
-
ތ.ތިމަރަފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ތިމަރަފުށި
5,147,675
-
-
-
-
އދ.ދަނގެތީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް އދ. ދަނގެތި
2,861,639
838,102
703,850
-
-
ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ފ. ނިލަންދޫ
3,727,449
5,014,123
14,534,535
7,628,211
4,109,436
ހއ.ބާރަށް ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހއ. ބާރަށް
34,900
5,000
1,500,000
1,000,000
125,250
ހދ.ނެއްލައިދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ނެއްލައިދޫ
34,900
5,000
1,101,845
58,255
-
ކ.މާފުށީ އިންސިނިރޭޓަރ މަޝްރޫއު
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ކ. މާފުށި
-
1,139,167
94,931
-
-
ނ.ފޮއްދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ނ. ފޮއްދޫ
-
5,198,881
380,630
-
-
ވ.ފުލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ވ. ފުލިދޫ
-
-
1,000,000
17,940,000
975,000
ތ.ތިމަރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ތިމަރަފުށި
-
-
1,000,000
4,486,667
2,243,333
ހއ.ތަކަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ހއ. ތަކަންދޫ
-
387,576
-
11,562,380
15,416,507
ރ.ވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ރ. ވާދޫ
-
-
1,000,000
12,216,170
6,108,085
ބ.ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ބ. ކެންދޫ
-
-
1,000,000
2,486,667
1,243,333
ޅ.ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ޅ. ކުރެންދޫ
-
17,264,111
8,819,309
7,937,378
881,931
ވ.ރަކީދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ވ. ރަކީދޫ
97,817
590,838
-
8,847,996
11,797,328
ވ.ފެލިދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ވ. ފެލިދޫ
-
-
1,000,000
18,513,000
990,000
ތ.ވިލުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އަދި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ވިލުފުށި
-
-
1,000,000
4,553,333
2,276,667
ށ.ނަރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ނަރުދޫ
-
1,850,834
12,094,920
10,885,428
1,209,492
ހުވަދު އަތޮޅު ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ގދ. ވާދޫ
-
-
10,500,000
5,643,700
902,300
ށ.ފުނަދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ފުނަދޫ
-
261,483
500,000
758,517
80,000
ހއ.ފިއްލަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. ފިއްލަދޫ
-
-
1,200,000
10,526,198
4,210,479
ށ.މާއުނގޫދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ށ. މާއުނގޫދޫ
-
-
1,000,000
7,733,333
3,866,667
ރ.ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ރ. ރަސްމާދޫ
-
-
1,000,000
5,400,000
300,000
ގދ.ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށި އަދި ކުރީގެ ޖެޓީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް ގދ. ތިނަދޫ
-
48,760
11,250,000
37,500,000
22,500,000
ހދ.ފިނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ފިނޭ
-
2,507,995
8,709,799
6,400,709
1,066,784
ސ.ހުޅުދޫ-މީދޫ މަތިކިޅި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ސ. ހުޅުމީދޫ
-
-
300,000
5,725,000
5,725,000
ލ.ގަމުގައި ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ލ. ގަން
-
20,078
-
-
-
ހދ.ނައިވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ހދ. ނައިވާދޫ
-
-
1,000,000
12,233,333
6,116,667
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
14,521,347
17,425,616
20,329,885
ތ.ދިޔަމިގިލި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ތ. ދިޔަމިގިލި
-
-
1,000,000
3,150,000
1,575,000
މާލޭގައި އެމްބިއެންޓް އެއަރކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ކ. މާލެ
-
-
815,850
4,351,200
271,950
ގދ.ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ހެދުން - ފޭސް 2
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް ގދ. ތިނަދޫ
-
1,528,820
1,817,052
778,736
-
ށ.ކޮމަންޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ށ. ކޮމަންޑޫ
-
-
1,000,000
19,635,000
1,050,000
ނ.ހެނބަދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ނ. ހެނބަދޫ
-
-
1,000,000
4,572,000
254,000
ނ.ކުޑަފަރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ކުޑަފަރި
-
-
1,000,000
1,100,000
550,000
ބ.ތުޅާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ބ. ތުޅާދޫ
-
-
1,000,000
11,739,200
638,000
އއ.މަތިވެރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް އއ. މަތިވެރި
-
-
1,000,000
2,816,667
1,408,333
ތ.ގާދިއްފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ތ. ގާދިއްފުށި
-
-
1,000,000
8,856,000
492,000
ގއ.ދެއްވަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ގއ. ދެއްވަދޫ
-
-
2,567,250
2,411,040
375,000
ސ.ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގްރީން ފަންޑް ސ. ހިތަދޫ
-
-
1,000,000
15,000,000
6,000,000
ވައިގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޝްރޫއު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
305,040
1,626,880
101,680
ސ.ހިތަދޫ އުތުރާއި ދެކުނުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގްރީން ފަންޑް ސ. ހިތަދޫ
-
6,009,884
-
-
-
އދ.މަހިބަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް އދ. މަހިބަދޫ
-
-
1,000,000
2,900,000
1,450,000
އައްޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ
ހިނގަމުންދާ ގްރީން ފަންޑް އައްޑޫ ސިޓީ
-
24,109,611
-
-
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގްރީން ފަންޑް ހދ. ނެއްލައިދޫ
-
-
2,500,000
12,300,000
750,000
ޅ.ހިންނަވަރު ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ޅ. ހިންނަވަރު
-
-
1,945,000
100,000
-
ނ.ވެލިދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ވެލިދޫ
-
-
1,945,000
1,000,000
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
990,000
-
-
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
7,064,942
3,047,625
-
ނ.މަނަދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ. މަނަދޫ
-
-
990,000
-
-
ބ.ކެންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ބ. ކެންދޫ
-
-
985,000
-
-
ބ.ތުޅާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ބ. ތުޅާދޫ
-
-
985,000
-
-
ރ.އިންނަމާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ރ. އިންނަމާދޫ
-
-
790,000
-
-
ނ.މަގޫދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ. މަގޫދޫ
-
-
747,500
-
-
ނ.މާޅެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ނ. މާޅެންދޫ
-
-
1,000,000
3,157,859
10,526,198
ގދ.ނަޑެއްލާ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ގދ. ނަޑެއްލާ
-
-
1,000,000
3,157,859
10,526,198
ފ.ނިލަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ފ. ނިލަންދޫ
-
-
2,000,000
3,157,859
9,526,198
ލ.ފޮނަދޫގައި ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ލ. ފޮނަދޫ
-
-
598,483
3,191,907
199,494
ހއ.ދިއްދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގްރީން ފަންޑް ހއ. ދިއްދޫ
-
-
500,000
600,000
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން