ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
4,628,550,059
5,563,684,050
8,441,502,879
13,559,432,445
13,076,370,609
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
2,192,949,099
3,988,927,199
3,386,934,613
6,987,228,800
4,958,736,543
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
104,671
90,978
-
-
-
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
-
-
-
-
-
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
5,557,283
24,625,345
2,971,641
-
-
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
538,820
-
21,468,750
58,221,875
22,746,875
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
-
-
25,000,000
-
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
7,852,164
22,755,766
32,824,765
50,577,963
18,886,764
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
331,222,629
51,959,100
5,600,000
21,000,000
1,400,000
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
-
485,873,271
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
-
-
10,000,000
5,000,000
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
19,628,714
8,974,382
8,500,000
2,600,000
-
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
-
-
420,000
1,050,000
630,000
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
-
54,099,882
4,480,000
37,744,000
16,176,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
36,870,273
53,200,535
44,041,521
66,086,089
5,550,000
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
50,744,783
38,336,500
36,609,704
64,069,333
31,860,000
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
20,401,852
11,810,502
18,307,368
6,724,071
1,080,000
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
8,813,545
832,650
7,541,179
8,966,361
889,708
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
89,055,837
130,396,295
272,870,385
783,806,246
71,229,455
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
10,550,699
22,211,138
67,284,199
97,036,078
98,627,964
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
-
-
11,500,000
98,156,000
14,344,000
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
694,536
667,035
17,050,000
77,265,000
45,795,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
20,241,834
240,356,646
257,521,648
598,416,530
651,186,805
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
86,455,563
14,692,207
17,394,295
11,365,377
442,881
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
-
-
12,000,000
13,000,000
5,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
15,000,000
5,000,000
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
-
-
16,191,000
6,939,000
-
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
236,369,321
201,825,661
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
93,914,747
177,539,803
226,206,050
257,507,858
42,010,068
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
-
-
2,320,000
5,840,000
5,840,000
ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
246,370
1,609,729
3,000,000
2,250,000
1,850,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
968,638,883
2,328,233,945
2,146,590,706
4,570,214,500
3,875,439,231
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
222,306
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
111,813,831
79,142,993
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
3,649,083
20,930,112
40,102,500
35,732,000
13,030,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
10,369,587
13,546,683
26,633,902
56,340,519
31,446,792
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
71,303,620
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
6,056,128
3,624,080
25,380,000
15,520,000
1,000,000
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
231,714
1,591,961
12,125,000
30,800,000
2,275,000
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,400,306
-
-
-
-
ލޯނުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
1,913,805,723
746,941,635
3,890,371,283
4,988,451,229
6,998,364,450
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
249,376,773
203,299,178
2,199,100,907
2,642,202,652
3,444,100,337
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
-
-
-
-
-
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
67,640,708
45,545,750
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
321,170,348
99,135,896
275,793,189
587,031,788
801,723,438
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
-
15,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,275,617,894
383,960,811
1,167,343,187
1,291,776,789
2,288,734,675
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
-
-
56,000,000
110,000,000
107,500,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
-
-
74,634,000
154,940,000
86,306,000
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
-
-
37,500,000
102,500,000
150,000,000
ހިލޭ އެހީން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
142,126,135
404,856,572
561,505,638
600,023,789
511,813,250
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
807,194
6,719,891
4,075,912
260,995
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
3,274,200
24,814,376
42,444,962
17,512,273
7,554,314
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
4,622,173
8,000,000
-
-
-
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
1,522,094
12,001,056
507,364
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
1,168,516
4,986,291
1,000,000
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
-
7,469,466
2,535,089
422,515
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
1,321,141
15,713,951
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
10,006,060
69,505,517
218,315,384
348,604,084
327,519,228
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
49,244,069
84,550,000
48,258,994
15,855,798
689,839
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
2,939,402
13,151,179
5,843,328
372,325
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
67,221,286
123,253,933
203,833,693
216,995,799
176,049,869
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
30,690,912
30,690,912
-
-
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
-
4,000,000
4,000,000
-
-
ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތައް
379,669,102
422,958,644
602,691,345
983,728,627
607,456,366
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
316,867,922
302,086,307
486,512,232
886,659,330
538,444,638
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
3,145,300
2,436,417
2,341,419
122,509
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
59,655,880
118,435,920
113,837,694
96,946,788
69,011,728
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މުޅި ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް