ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
4,628,550,059
5,563,684,050
8,441,502,879
13,559,432,445
13,076,370,609
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
136,990,543
131,460,723
184,015,846
343,754,617
214,401,583
ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
417,271,772
710,413,384
874,926,499
1,404,305,938
1,125,276,746
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
102,991,682
170,261,815
370,211,948
1,056,263,324
229,996,419
ތިމާވެށި
157,405,797
284,205,679
746,909,273
1,546,068,286
1,373,374,357
ފެނާއި ނަރުދަމާ
836,381,912
683,548,600
1,249,401,334
1,747,340,695
1,733,313,100
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
1,768,129,188
1,490,946,855
2,806,765,631
3,961,504,267
5,075,952,747
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
61,189,113
123,476,724
132,893,137
118,046,618
36,487,655
ބޯހިޔާވަހިކަން
566,502,491
206,234,717
724,950,762
782,129,867
759,121,716
މިސްކިތްތައް އިމާރާތްކުރުން
129,024,975
53,601,924
31,931,180
54,382,145
31,113,000
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
385,633,054
1,060,916,950
1,034,664,494
2,195,273,066
2,297,355,093
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
54,482,120
133,912,946
184,437,343
158,794,048
134,593,589
އެހެނިހެން
12,547,412
514,703,733
100,395,432
191,569,574
65,384,604
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް