ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
142,126,135
404,856,572
561,505,638
600,023,789
511,813,250
އއ.އުކުޅަސް ކޮންފަރެންސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން އިންޑިއާ އއ. އުކުޅަސް
7,806,900
7,806,900
-
-
-
މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޕާކިސްތާން ކ. މާލެ
1,168,516
4,986,291
1,000,000
-
-
ފުވައްމުލައް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ޓެންޑަރިންގ ނެދަލަންޑްސް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
2,912,430
14,562,152
21,843,228
21,843,228
އއ.ރަސްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ އއ. ރަސްދޫ
-
8,000,000
-
-
-
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ކ. މާލެ
873,223
-
-
-
-
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ ކ. މާލެ
-
-
94,292,000
150,000,000
262,500,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ހާބާރ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
1,040,829
39,815,147
-
-
-
އިންޓަރގްރޭޓެޑް ވޯޓަރ ރިސޯރސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - އއ.ތޮއްޑޫ
ހިނގަމުންދާ ޔުނޮޕްސް އއ. ތޮއްޑޫ
24,394
-
-
-
-
ށ.ފޯކައިދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ށ. ފޯކައިދޫ
807,194
5,219,891
4,075,912
260,995
-
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
5,063,887
1,274,401
7,336,614
-
-
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ އެކިރަށްތަކުގައި
25,323,364
40,881,438
12,245,655
34,758,611
34,758,611
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ ކ. ތިލަފުށި
2,510,348
29,383,212
95,546,961
104,273,227
130,341,533
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
29,196,143
9,616,094
80,037,293
66,222,173
8,642,725
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޭ.ޑީ.ބީ އެކިރަށްތަކުގައި
5,103,150
42,098,788
6,360,170
-
-
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
41,874,992
76,550,000
48,258,994
15,855,798
689,839
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އިފާޑް އެކިރަށްތަކުގައި
6,170,198
-
-
-
-
ޅ.މާފިލާފުށި ޓްރެއިނިންގ އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ޅ. މާފިލާފުށި
3,274,200
10,313,505
3,299,880
-
-
ދ.ވާނީ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިން ސްކޫލް
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ދ. ވާނީ
4,622,173
8,000,000
-
-
-
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
ޓެންޑަރިންގ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
413,370
49,735,899
68,520,107
-
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ އޮފިޑް އެކިރަށްތަކުގައި
285,108
-
-
-
-
ނ.ޅޮހި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން އިންޑިއާ ނ. ޅޮހި
769,858
6,000,528
256,619
-
-
ރ.ކިނޮޅަސް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން އިންޑިއާ ރ. ކިނޮޅަސް
752,236
6,000,528
250,745
-
-
ރާއްޖޭގެ އެކިރައްތަކުގައި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ އިންޑިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
1,321,141
8,000,000
-
-
-
ނ.ލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސައުދީ އަރަބިއާ ނ. ލަންދޫ
758,710
2,341,459
3,747,542
122,974
-
ށ.ފުނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ސައުދީ އަރަބިއާ ށ. ފުނަދޫ
700,377
3,933,968
113,247
-
-
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
އަލަށްފަށާ ޖީ.ސީ.އެފް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
-
4,332,894
-
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
އަލަށްފަށާ ޖަޕާން އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
-
4,332,894
-
މ.ކޮޅުފުށި މަގުބައްތި ޖެހުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ މ. ކޮޅުފުށި
-
1,500,000
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޑިޓޮކްޝިފިކޭޝަން ސެންޓަރ
ޓެންޑަރިންގ އިންޑިއާ ސ. ހުޅުދޫ
-
3,990,268
5,714,222
300,749
-
ބ.ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ބ. ދަރަވަންދޫ
-
7,469,466
2,535,089
422,515
-
އދ.ދަނގެތި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ އދ. ދަނގެތި
591,239
2,329,296
1,352,487
94,405
-
ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސައުދީ އަރަބިއާ ލ. ފޮނަދޫ
889,076
4,546,456
630,052
154,946
-
ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އިންޑިއާ އެކިރަށްތަކުގައި
1,198,879
8,000,000
-
-
-
ސ.ހުޅުމީދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ. ހުޅުމީދޫ
-
3,843,584
3,843,584
-
-
ސ.މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ. މީދޫ
-
3,832,032
3,832,032
-
-
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
އަލަށްފަށާ ވޯލްޑް ބޭންކް އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
2,307,000
3,076,000
2,307,000
ސ.މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ. މަރަދޫ
-
3,832,032
3,832,032
-
-
ސ.ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ. ފޭދޫ
-
3,832,032
3,832,032
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ހއ. ހޯރަފުށި
-
4,000,000
4,000,000
-
-
މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ކ. މާލެ
-
7,713,951
-
-
-
ސ.ހުޅުދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ. ހުޅުދޫ
-
3,832,032
3,832,032
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އައު އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި އިންޑިއާ ކ. މާލެ
-
14,500,871
39,145,082
17,512,273
7,554,314
ނ.މާފަރު އެއަރޕޯޓް އެކްސްޓެންޝަން
ޓެންޑަރިންގ އަބޫދާބީ ނ. މާފަރު
-
-
50,000,000
107,940,000
43,176,000
ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާރކް ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ހުޅުމާލެ
-
4,011,111
4,011,111
-
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮނޑާ ޗަކަބިމުގެ ޕާރކް ތަރައްޤީކުރުން
އިންޑިއާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
-
589,291
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ. ހިތަދޫ
-
3,832,032
3,832,032
-
-
ސ.ހިތަދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ. ހިތަދޫ
-
3,843,584
3,843,584
-
-
ހުޅުމާލެ އިރުމަތީ ފަރާތު ޖެޓީ ރިނޮވޭޓްކުރުން
އިންޑިއާ ހުޅުމާލެ
-
1,967,000
-
-
-
ސ.މަރަދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އިންޑިއާ ސ. މަރަދޫ
-
3,843,584
3,843,584
-
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން