ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
155,565
27,788
71,743
78,917
86,809
އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
155,565
27,788
71,743
78,917
86,809
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް