ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
116,466,959
139,023,147
218,065,757
235,809,105
190,679,485
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
107,822,268
135,434,092
210,691,575
228,268,288
182,637,194
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
903
882
1,208
1,329
1,461
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
1,338,432
2,742
6,289
6,918
7,609
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
7,305,356
3,585,431
7,366,685
7,532,570
8,033,221
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް