ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
6,112
23,356
4,894
5,383
5,922
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
6,112
23,356
4,894
5,383
5,922
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ހާސް ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް