ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
3,984,397
499,643
3,356,012
3,605,921
3,882,518
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
3,984,397
499,643
3,356,012
3,605,921
3,882,518
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް