ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,942,299
25,591
2,090,918
2,154,275
2,220,769
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,942,299
25,591
2,090,918
2,154,275
2,220,769
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް