ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
51,182,830
18,632
1,728,069
1,900,876
2,090,964
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
51,182,830
18,632
1,728,069
1,900,876
2,090,964
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް