ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
3,372,631
7,568
21,908
28,480
29,335
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
3,372,631
7,568
21,908
28,480
29,335
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް