ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
47,051,990
31,713,598
93,272,844
98,122,967
100,515,446
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
46,577,974
31,626,586
50,532,458
53,252,184
53,315,136
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް
1,869
-
2,002
2,022
2,042
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
397,641
4,549
205,494
211,103
216,104
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
74,506
82,463
42,532,890
44,657,658
46,982,164
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް