ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
90,528,789
30,618,579
67,121,479
58,907,311
60,925,151
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
2,059,022
232,614
1,733,824
1,854,821
1,985,952
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,124,303
23,426
741,486
793,354
849,353
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
3,720,994
74,612
3,337,819
3,511,468
3,694,473
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
2,295,326
29,941
1,312,541
1,374,812
1,440,166
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,362,141
404,840
2,438,704
2,557,272
2,590,243
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,123,388
202,770
941,887
1,011,921
1,088,044
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
3,233,410
72,198
2,969,548
3,199,485
3,449,062
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
825,169
113,368
777,421
845,342
919,603
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
597,303
291,622
548,526
582,285
618,405
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
587,238
3,655
577,510
606,345
636,691
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
2,814,708
14,608
1,912,037
2,055,644
2,211,230
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,898,533
110,033
1,570,072
1,687,291
1,814,249
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
26,443,425
24,214,268
21,776,374
10,537,243
9,372,814
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
3,245,795
280,578
1,820,375
1,993,650
2,183,846
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
5,131,294
519,670
4,880,414
5,351,516
5,859,112
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
9,179,944
2,457,644
5,217,463
5,555,303
5,917,731
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
3,317,091
26,413
2,206,480
2,355,319
2,515,452
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
860,165
23,768
781,818
847,906
920,532
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
1,454,592
65,240
1,374,058
1,486,223
1,608,578
ދަމަނަވެށި
647,633
66,997
383,286
421,615
463,776
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
2,015
1,647
1,663
1,680
1,697
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
4,302,269
256,950
3,732,927
4,106,220
4,516,842
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
13,303,031
1,131,717
6,085,246
6,170,596
6,267,300
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް