ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
6,112,446
3,030,071
61,367
84,379
86,911
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
-
-
-
-
ރަޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
-
-
-
-
ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
-
-
-
-
-
ތައިލަންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
204
91
-
-
-
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
537
78
-
-
-
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
18
-
-
-
-
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން
-
-
-
-
-
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
-
-
-
-
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
6,100,950
3,024,913
52,778
72,569
74,746
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
-
-
-
-
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
-
-
-
-
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
8,343
4,600
6,674
9,177
9,453
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
-
-
-
-
-
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
5
-
-
-
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
-
-
-
-
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން
-
-
-
-
-
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
2,394
362
1,915
2,633
2,712
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
22
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް