ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
664,458
110,277
1,185,042
175,685
168,768
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
15,732
10,385
8,308
6,647
5,317
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
152,526
505
-
-
-
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
13,656
8,801
7,041
5,633
4,506
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ
15,852
1,944
1,555
1,244
995
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
113,206
17,678
55,000
60,500
66,550
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
4,640
297
1,137
1,251
1,376
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
26,498
3,194
6,068
5,461
4,915
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
83,941
22,224
1,019,557
17,210
15,145
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
3,076
2,685
5,102
4,592
4,133
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
1,917
638
1,615
1,454
1,308
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
34,302
6,546
12,438
11,194
10,075
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
17,399
5,871
11,154
10,039
9,035
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
34,709
6,298
11,966
10,769
9,692
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
44,924
13,431
25,519
22,967
20,670
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
102,080
9,780
18,582
16,724
15,051
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް