ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
4,422,067
26,179,149
15,812,148
28,922,932
42,032,358
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
3,204,401
26,091,024
14,709,219
27,766,934
40,822,008
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
988,903
49,391
938,999
985,920
1,035,169
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
224,115
37,951
160,212
166,220
171,207
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
4,648
783
3,718
3,858
3,974
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް