ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
76,875,053
23,101,209
42,043,974
48,444,458
50,227,417
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
9,937
-
8,624
11,498
11,843
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
79,401
2,117
13,003
17,990
18,530
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
2,261
4,829
2,035
2,713
2,795
އަލިފުށީ ސްކޫލް
46,423
151
-
-
-
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
11,686
29,225
10,400
13,867
14,283
މޭނާ ސްކޫލް
101,903
1,339
80,364
107,151
110,366
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
10,592
4,739
12,534
10,995
11,068
މިލަންދޫ ސްކޫލް
52,554
3,622
47,299
63,065
64,957
ފުނަދޫ ސްކޫލް
-
140
-
-
-
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
26,784
394
21,782
29,042
29,915
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
2,280
72
1,778
2,370
2,441
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
40,428
10,188
15,341
20,454
21,068
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
53,990
68
32,338
43,116
44,409
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
7,944
-
6,570
8,760
9,023
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
63,384
6,581
56,058
74,743
76,985
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
-
248
-
-
-
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
39,289
5,531
28,143
32,909
33,742
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
71,945
1,750
37,283
42,434
43,253
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
77,272
231
59,138
78,851
81,216
ހިތަދޫ ސްކޫލް
123,731
1,241
109,349
145,798
150,173
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
-
-
-
-
-
ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތައް
-
-
-
-
-
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
2,359,071
36,897
103,677
137,902
142,009
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
158,023
7,081
53,625
71,499
73,645
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
1,620,709
15,308
326,620
435,494
448,558
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
370,300
18,746
50,119
66,826
68,830
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
816,038
9,315
90,498
120,662
124,280
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
160,259
31,441
144,498
191,579
197,229
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
400,511
-
29,792
38,564
39,807
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
8,087
3,197
10,556
11,690
11,893
ފޭދޫ ސްކޫލް
67,555
10,664
43,375
57,500
59,195
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
504
-
-
-
-
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
128,900
994
11,633
15,510
15,976
ތިނަދޫ ސްކޫލް
20,922
1,753
-
-
-
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
18,968
356
17,039
22,719
23,402
މާވަށު ސްކޫލް
74,250
4,036
13,396
17,861
18,397
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
91,232
3,201
27,206
36,275
37,363
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
-
-
-
-
-
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
901,541
18,977
825,073
1,042,633
1,073,914
ގާޒީ ސްކޫލް
181,889
5,959
160,185
196,225
201,214
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
192,092
482
172,820
230,426
237,339
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
282,504
12,848
237,870
258,839
270,827
ކަލާފާނު ސްކޫލް
1,350,550
267,511
1,212,972
1,604,726
1,652,060
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
776,504
3,768
698,287
931,049
958,981
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
294,503
32,852
261,867
353,404
364,005
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
319,126
2,592
286,517
374,672
385,452
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
117,212
2,756
89,967
114,015
117,064
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
761,011
76,560
674,358
881,772
907,141
ހުރަވީ ސްކޫލް
14,589
3,849
13,130
17,507
18,032
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
339,650
7,831
288,591
384,788
396,332
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
861,891
28,271
548,337
570,485
573,268
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
-
-
-
-
-
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
12,001,152
-
507,364
-
-
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން
2,398,043
-
-
-
-
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
5,360,282
2,748,698
2,877,795
3,003,726
3,018,838
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
492,388
21
-
-
-
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
6,805,114
322,585
6,038,370
8,051,160
8,292,694
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
302,121
599
-
-
-
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
21,216
-
15,372
16,434
16,673
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
22,468
-
19,857
20,055
20,256
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
-
-
-
-
-
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
82,015
4,071
21,541
26,441
27,092
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
5,877
689
4,090
5,453
5,616
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
-
13
-
-
-
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
55,559
4,183
28,655
38,207
39,353
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
22,103
-
4,979
6,638
6,837
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
34,112,662
19,289,222
24,280,761
26,639,802
27,858,562
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
118,607
-
1,579
2,105
2,168
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
5,552
39,318
4,997
6,662
6,862
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
77,098
-
1,078
1,438
1,481
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
74,865
465
66,213
88,284
90,932
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
17,951
17
7,272
9,695
9,986
އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް
-
452
-
-
-
ހިރިޔާ ސްކޫލް
452,785
5,532
406,624
540,139
557,012
ރެހެންދި ސްކޫލް
937,000
5,633
823,380
1,097,841
1,130,775
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް