ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
3,506,628,913
2,313,494,028
3,351,833,354
4,062,130,110
4,315,208,754
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
3,506,628,913
2,313,494,028
3,351,833,354
4,062,130,110
4,315,208,754
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް