ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
10,793,611
1,318,753
1,085,205
1,338,121
1,372,264
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
10,793,611
1,318,753
1,085,205
1,338,121
1,372,264
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް