ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
287,367
17,593
23,420
29,421
35,803
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
286,421
16,713
23,420
29,421
35,803
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
946
880
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް