ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
683,164
370,873
416,350
457,985
503,784
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
683,164
370,873
416,350
457,985
503,784
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް