ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
239,011
95,685
2,538,712
2,792,584
3,071,842
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
239,011
95,685
2,538,712
2,792,584
3,071,842
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް