ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
21,605,731
1,294,587
17,157,224
19,301,877
19,880,934
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
21,605,731
1,294,587
17,157,224
19,301,877
19,880,934
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
-
-
-
-
-
ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް