ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,071,149,585
1,283,462,933
819,926,323
1,591,748,991
1,920,670,216
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,071,149,585
1,283,462,933
819,926,323
1,591,748,991
1,920,670,216
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް