ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
235,288
77,067
103,344
183,256
188,531
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
235,288
77,067
103,344
183,256
188,531
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް