ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
486,453
105,263
167,003
170,759
175,401
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
403,798
92,876
149,476
149,476
153,480
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
72,080
11,725
16,415
19,932
20,530
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
10,575
662
1,112
1,351
1,391
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް