ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
82
1,943
-
-
-
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
82
1,943
-
-
-
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ހާސް ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް