ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
7,251,992
376
4,075,912
260,995
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
7,251,992
376
4,075,912
260,995
-
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް