ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
6,761
146
8,370
9,207
10,128
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
6,761
146
8,370
9,207
10,128
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ހާސް ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް