ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
4,543,207
815,876
3,143,156
5,030,543
5,145,784
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
4,543,207
815,876
3,143,156
5,030,543
5,145,784
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް