ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
23,916
6,567
7,825
9,093
9,452
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
23,916
6,567
7,825
9,093
9,452
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
ހާސް ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް