ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
16,701,392,836
9,320,136,334
13,788,035,096
14,429,401,185
18,494,733,350
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
16,701,392,836
9,320,136,334
13,788,035,096
14,429,401,185
18,494,733,350
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް