ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
402,400
43,158
34,005
37,406
41,147
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
402,400
43,158
34,005
37,406
41,147
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް