މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
3,506,628,913
2,313,494,028
3,351,833,354
4,062,130,110
4,315,208,754
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
3,445,999,013
2,243,220,979
3,030,440,127
3,617,812,544
3,861,032,047
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
3,412,274,742
2,243,220,979
2,985,251,057
3,570,364,021
3,811,211,098
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
-
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
-
-
-
-
-
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
-
-
-
-
-
ރޯޔަލްޓީ
-
-
45,189,070
47,448,523
49,820,949
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
33,724,271
-
-
-
-
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
60,629,481
70,273,049
321,393,227
444,317,566
454,176,707
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
18,678,963
50,878,142
274,718,814
385,531,671
393,576,416
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
37,434,804
16,866,504
42,314,853
54,219,358
55,816,428
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
ޖޫރިމަނާ
4,380,776
2,510,399
4,341,560
4,548,537
4,765,863
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
-
-
-
-
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
116,938
4
-
-
-
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
-
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
419
-
-
-
-
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
419
-
-
-
-
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
-
-
-
-
-
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
-
-
-
-
-
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ
-
-
-
-
-
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެހީ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ހިލޭ އެހީ
-
-
-
-
-
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް