އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
23,315,930,905
14,775,169,586
21,140,799,438
23,382,672,196
27,982,764,373
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
486,453
105,263
167,003
170,759
175,401
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
683,164
370,873
416,350
457,985
503,784
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
15,800,538
989,729
9,254,794
11,785,272
12,142,574
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
6,112
23,356
4,894
5,383
5,922
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
2,547,245
3,382,877
48,161
74,430
76,663
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
176,150
3,451
25,300
27,830
30,613
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
126,282
13,152
15,783
22,359
23,030
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
155,565
27,788
71,743
78,917
86,809
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
536,992
110,076
121,083
187,129
192,743
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
402,400
43,158
34,005
37,406
41,147
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
16,701,392,836
9,320,136,334
13,788,035,096
14,429,401,185
18,494,733,350
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
23,916
6,567
7,825
9,093
9,452
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
125,171
95
-
-
-
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
4,543,207
815,876
3,143,156
5,030,543
5,145,784
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
6,761
146
8,370
9,207
10,128
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
7,251,992
376
4,075,912
260,995
-
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
82
1,943
-
-
-
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
12,089
1,486
2,789
3,835
3,950
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
3,089
1,727
2,200
2,420
2,662
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
235,288
77,067
103,344
183,256
188,531
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
122
267
-
-
-
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
1,071,149,585
1,283,462,933
819,926,323
1,591,748,991
1,920,670,216
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
835,218,589
1,162,631,533
1,546,701,086
1,546,936,140
1,547,182,947
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
4,496,637
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
21,605,731
1,294,587
17,157,224
19,301,877
19,880,934
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
239,011
95,685
2,538,712
2,792,584
3,071,842
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
5,947,969
25,628,772
42,780,538
17,865,894
7,918,543
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
75,173,624
20,249,280
51,673,485
53,548,284
55,514,328
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
4,487,126
354,425
5,917
7,185
7,401
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
287,367
17,593
23,420
29,421
35,803
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
10,793,611
1,318,753
1,085,205
1,338,121
1,372,264
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
8,197,987
121,767
139,655
153,335
168,369
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
3,506,628,913
2,313,494,028
3,351,833,354
4,062,130,110
4,315,208,754
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
76,875,053
23,101,209
42,043,974
48,444,458
50,227,417
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
4,422,067
26,179,149
15,812,148
28,922,932
42,032,358
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
7,617,659
1,713,791
2,763,026
2,921,190
3,059,775
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
664,458
110,277
1,185,042
175,685
168,768
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
6,112,446
3,030,071
61,367
84,379
86,911
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
90,528,789
30,618,579
67,121,479
58,907,311
60,925,151
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
2,942,299
25,591
2,090,918
2,154,275
2,220,769
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
3,984,397
499,643
3,356,012
3,605,921
3,882,518
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
47,051,990
31,713,598
93,272,844
98,122,967
100,515,446
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
3,372,631
7,568
21,908
28,480
29,335
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
4,488,169
2,658,925
36,304,926
12,124,305
7,326,680
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
32,807,396
16,375,719
30,399,316
35,500,351
36,955,259
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
51,182,830
18,632
1,728,069
1,900,876
2,090,964
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
10,252,171
14,988,105
1,491,313
1,954,234
2,012,804
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
3,627,489
338,615
2,414,461
2,558,079
2,715,206
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
81,401,665
57,360,203
246,892,203
379,313,380
361,134,409
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
33,616
25
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
249,375,875
109,343,409
559,498,710
615,869,247
630,371,532
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
64,237,311
80,277,660
55,934,683
25,701,595
12,733,674
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
133,356,206
61,069,117
73,328,771
67,078,173
67,261,511
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
116,466,959
139,023,147
218,065,757
235,809,105
190,679,485
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
9,780,118
7,243,711
12,918,872
17,895,307
21,930,457
ކައުންސިލްސް
36,607,707
34,691,879
34,690,912
-
-
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް