ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
-
-
-
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
-
-
-
-
-
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
-
-
-
-
-
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
-
-
-
-
-
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
-
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
-
-
-
-
-
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
-
-
-
-
-
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
-
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
-
-
-
-
-
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް