ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
-
-
-
-
-
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
-
-
-
-
-
ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް