ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
32,023,221
36,564,719
38,717,101
37,330,351
37,515,974
އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
32,023,221
36,564,719
38,717,101
37,330,351
37,515,974
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް