ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ކައުންސިލްސް
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ކައުންސިލްސް
1,016,856,148
977,532,982
1,316,165,343
1,326,678,336
1,562,129,202
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
149,785,563
137,471,055
130,119,082
134,709,021
158,616,367
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
64,546,180
80,060,430
93,191,444
64,705,233
76,188,728
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
37,719,754
30,525,000
36,272,966
37,552,492
44,217,082
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,001,944
6,582,395
8,559,220
8,861,146
10,433,769
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,825,433
2,184,806
3,492,965
3,616,179
4,257,957
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,781,279
2,284,546
3,711,353
3,842,270
4,524,173
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,018,372
2,040,533
3,293,899
3,410,091
4,015,293
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,840,099
10,558,787
12,065,588
8,350,101
9,832,027
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,798,953
6,975,441
10,355,131
10,720,408
12,623,001
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,194,925
4,814,532
6,561,568
6,793,027
7,998,612
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,942,405
1,921,082
3,222,347
3,336,015
3,928,071
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,230,178
7,527,246
10,935,880
11,321,642
13,330,939
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,716,218
3,333,635
5,173,951
5,356,462
6,307,094
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,315,123
2,667,612
4,264,495
4,414,925
5,198,459
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,149,932
1,833,016
3,090,734
3,199,759
3,767,633
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,225,032
3,103,833
3,812,239
3,946,715
4,647,155
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,382,781
2,163,492
3,438,872
3,560,178
4,192,017
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,635,624
4,699,040
7,107,484
7,358,200
8,664,089
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,811,732
6,445,650
7,692,480
7,963,831
9,377,204
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,437,679
5,888,746
8,785,703
9,095,618
10,709,853
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,987,815
2,097,846
3,463,561
3,585,738
4,222,113
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,147,856
1,945,783
3,250,644
3,365,310
3,962,565
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,578,754
2,416,151
2,870,549
2,971,808
3,499,226
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,627,872
3,882,857
5,969,848
6,180,434
7,277,300
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,578,334
2,884,926
4,583,655
4,745,343
5,587,517
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,958,591
5,990,418
8,945,624
9,261,180
10,904,799
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,501,595
2,764,869
3,416,219
3,536,726
4,164,402
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
15,489,094
21,215,273
27,402,306
28,368,919
33,403,664
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,447,985
3,535,306
5,483,161
5,676,579
6,684,024
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,014,638
3,293,812
5,010,430
5,187,173
6,107,761
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,438,807
3,550,623
4,806,818
4,976,378
5,859,556
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,679,515
4,092,370
6,274,662
6,496,000
7,648,871
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,423,313
5,969,619
9,053,116
9,372,464
11,035,832
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,721,282
3,966,618
6,082,794
6,297,364
7,414,982
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,673,438
1,825,105
3,078,723
3,187,325
3,752,992
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,522,353
3,193,843
4,289,443
4,440,753
5,228,871
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,803,670
3,068,002
4,819,904
4,989,926
5,875,508
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,135,339
2,655,557
4,247,037
4,396,851
5,177,177
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,140,976
2,559,244
3,648,877
3,777,591
4,448,015
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,512,682
4,155,264
6,375,961
6,600,873
7,772,356
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,921,005
2,394,468
3,535,881
3,660,609
4,310,272
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,476,573
2,247,525
3,520,278
3,644,456
4,291,252
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,585,385
2,316,040
3,732,818
3,864,493
4,550,339
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,863,067
3,389,186
5,296,296
5,483,122
6,456,233
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,965,141
2,691,407
4,314,143
4,466,324
5,258,980
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,174,497
6,222,176
9,278,477
9,605,775
11,310,550
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,013,033
5,628,995
8,442,752
8,740,569
10,291,793
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,050,538
4,656,832
7,355,310
7,614,768
8,966,191
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,629,051
2,127,817
3,350,007
3,468,178
4,083,690
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,906,740
4,747,345
7,184,636
7,438,073
8,758,137
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,543,231
2,339,914
3,819,120
3,953,839
4,655,542
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,419,997
2,016,811
3,085,709
3,194,557
3,761,507
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,319,999
2,723,229
4,137,046
4,282,980
5,043,098
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,307,097
2,790,858
4,447,392
4,604,273
5,421,412
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,426,817
2,179,876
3,594,339
3,721,129
4,381,532
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,714,715
2,960,217
4,303,779
4,455,595
5,246,347
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,460,031
1,670,672
2,484,044
2,571,668
3,028,072
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,770,787
4,125,972
6,337,769
6,561,334
7,725,800
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,783,199
4,384,685
6,709,407
6,946,081
8,178,830
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,059,751
2,054,631
2,455,479
2,542,096
2,993,252
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,231,163
4,960,027
7,515,489
7,780,598
9,161,451
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,294,424
6,481,651
8,867,636
9,180,441
10,809,730
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,634,805
4,961,013
7,500,713
7,765,300
9,143,439
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,565,928
2,249,775
3,253,872
3,368,652
3,966,500
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,808,594
2,880,726
3,415,624
3,536,109
4,163,677
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,904,875
2,161,743
3,153,288
3,264,520
3,843,888
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,018,247
7,935,352
6,357,921
6,582,196
7,750,365
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,962,832
2,592,502
4,113,860
4,258,976
5,014,833
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,442,327
2,044,913
3,387,441
3,506,933
4,129,322
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,374,012
1,904,481
3,211,307
3,324,586
3,914,613
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,382,218
4,197,504
6,438,629
6,665,752
7,848,749
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,437,075
3,593,948
5,586,125
5,783,175
6,809,538
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,412,595
1,856,502
3,051,129
3,158,758
3,719,355
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,786,546
4,965,182
7,517,683
7,782,868
9,164,125
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,809,005
3,443,849
3,536,682
3,661,438
4,311,248
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,422,255
4,144,050
5,628,958
5,827,519
6,861,752
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,973,131
7,656,691
11,342,844
11,742,962
13,827,032
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,352,247
4,996,433
7,166,540
7,419,339
8,736,078
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,500,002
2,100,959
3,143,315
3,254,196
3,831,731
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,114,926
1,660,962
2,807,431
2,906,462
3,422,284
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,841,283
2,903,053
4,539,027
4,699,141
5,533,116
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,009,500
1,666,312
2,849,211
2,949,717
3,473,215
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,567,574
1,825,116
2,777,282
2,875,250
3,385,532
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,003,955
2,941,059
4,303,027
4,454,816
5,245,430
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,436,838
2,266,768
3,228,511
3,342,396
3,935,584
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,360,451
6,846,896
10,191,794
10,551,309
12,423,891
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,348,515
4,300,881
6,515,508
6,745,342
7,942,465
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,702,938
2,854,574
3,978,150
4,118,479
4,849,402
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,453,544
1,207,389
2,219,115
2,297,394
2,705,121
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,598,306
1,401,605
2,296,227
2,377,226
2,799,122
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,600,905
2,683,727
4,275,620
4,426,442
5,212,021
ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,980,814
4,436,810
6,219,158
6,438,538
7,581,211
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,106,815
6,475,728
9,673,386
10,014,614
11,791,947
ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,295,799
9,998,567
14,638,553
15,154,927
17,844,532
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,288,316
3,709,590
5,748,134
5,950,899
7,007,029
ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,603,595
2,248,182
3,507,456
3,631,181
4,275,621
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,612,000
4,373,499
8,174,961
8,463,332
9,965,353
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,721,815
6,351,850
9,420,748
9,753,064
11,483,979
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,121,986
3,368,500
5,261,231
5,446,820
6,413,489
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,209,031
3,224,417
4,980,080
5,155,752
6,070,763
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,253,936
3,420,429
5,354,453
5,543,331
6,527,128
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,608,391
3,447,831
5,371,258
5,560,729
6,547,613
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,004,245
4,156,842
6,379,160
6,604,184
7,776,255
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,922,683
2,735,963
4,378,868
4,533,332
5,337,881
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,267,107
7,283,159
10,787,979
11,168,524
13,150,646
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,121,029
4,887,907
7,374,817
7,634,963
8,989,970
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,324,112
3,959,601
6,254,419
6,475,043
7,624,195
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,071,950
5,118,288
6,980,733
7,226,978
8,509,578
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,766,345
2,951,398
4,508,108
4,667,131
5,495,425
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,930,451
3,133,655
4,931,962
5,105,937
6,012,108
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,753,199
2,128,895
3,523,122
3,647,400
4,294,718
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,631,761
3,150,737
4,044,513
4,187,183
4,930,299
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,815,088
2,127,473
3,363,553
3,482,202
4,100,202
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,354,614
2,763,181
3,269,977
3,385,325
3,986,132
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,479,150
2,654,077
4,177,287
4,324,640
5,092,151
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,754,359
4,653,731
6,733,758
6,971,291
8,208,513
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,960,188
2,491,539
3,166,863
3,278,574
3,860,436
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,770,208
2,516,270
4,086,758
4,230,918
4,981,796
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,154,314
1,885,946
2,861,937
2,962,892
3,488,728
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,325,320
5,255,548
7,948,549
8,228,934
9,689,355
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,696,717
1,504,513
2,639,463
2,732,570
3,217,530
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,909,697
2,640,825
3,795,261
3,929,139
4,626,459
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,263,123
2,504,604
3,697,287
3,827,709
4,507,027
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,348,873
3,066,779
4,067,792
4,211,283
4,958,676
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,792,524
1,502,844
2,012,062
2,083,037
2,452,722
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,792,749
6,606,066
9,810,436
10,156,498
11,959,013
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,958,506
3,703,967
4,371,990
4,526,211
5,329,496
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,699,658
1,736,374
2,718,359
2,814,249
3,313,705
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,522,025
1,275,723
1,421,670
1,471,820
1,733,029
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,355,203
2,061,542
3,054,515
3,162,263
3,723,482
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,453,256
2,480,611
3,619,534
3,747,212
4,412,245
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,457,169
1,172,309
1,677,434
1,736,605
2,044,807
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,020,323
4,733,679
5,459,985
5,652,585
6,655,772
މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,220,509
1,782,331
1,893,891
1,960,698
2,308,670
މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,575,156
2,127,900
2,424,429
2,509,951
2,955,402
މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,766,284
4,285,319
5,623,477
5,821,845
6,855,071
މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,127,483
2,772,441
4,428,903
4,585,132
5,398,874
މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,064,200
1,803,987
2,801,453
2,900,274
3,414,997
މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,030,521
2,866,390
4,337,351
4,490,350
5,287,271
މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,355,978
2,853,228
4,556,334
4,717,058
5,554,213
މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,678,166
2,406,494
2,583,637
2,674,775
3,149,478
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,360,667
5,144,702
5,203,815
5,387,379
6,343,498
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,130,812
3,992,698
4,678,193
4,843,216
5,702,761
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,551,171
3,433,513
4,519,943
4,679,384
5,509,852
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,571,967
3,203,833
3,405,622
3,525,755
4,151,485
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,056,584
2,467,786
2,903,866
3,006,300
3,539,840
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,995,993
4,847,070
7,344,127
7,603,191
8,952,559
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,264,100
4,898,631
5,828,246
6,033,837
7,104,686
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,477,832
2,913,280
4,624,760
4,787,898
5,637,626
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,345,656
2,689,115
4,298,156
4,449,773
5,239,491
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,720,600
1,987,049
2,811,272
2,910,439
3,426,966
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,236,909
2,481,561
4,015,220
4,156,857
4,894,590
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,365,945
2,351,127
3,671,494
3,801,006
4,475,586
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,252,494
6,989,900
9,875,812
10,224,180
12,038,706
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,309,678
5,975,973
7,625,205
7,894,184
9,295,196
ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,332,521
2,501,989
3,254,326
3,369,122
3,967,053
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,600,516
3,420,275
5,262,439
5,448,071
6,414,962
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,680,310
2,955,321
4,666,983
4,831,610
5,689,095
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,211,839
2,450,927
3,397,765
3,517,621
4,141,907
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,155,774
4,055,726
6,110,707
6,326,262
7,449,009
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,579,025
2,287,659
3,426,179
3,547,037
4,176,544
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,380,142
1,667,866
2,706,073
2,801,530
3,298,728
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,122,219
3,762,566
5,230,026
5,414,515
6,375,450
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,033,271
1,490,905
2,261,693
2,341,474
2,757,025
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,383,307
3,600,719
5,529,673
5,724,732
6,740,723
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,902,570
3,333,857
5,224,998
5,409,309
6,369,320
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,391,173
3,010,063
4,236,304
4,385,739
5,164,094
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,875,777
2,591,459
3,235,972
3,350,121
3,944,680
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
11,380,834
5,898,147
8,188,556
8,477,407
9,981,926
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,114,397
3,876,438
5,738,280
5,940,698
6,995,017
ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,661,551
3,251,861
4,163,527
4,310,395
5,075,378
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,124,005
2,765,200
4,256,408
4,406,552
5,188,601
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,435,268
1,702,422
2,531,869
2,621,181
3,086,372
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,308,184
3,736,553
5,019,288
5,196,343
6,118,558
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
9,571,208
10,471,548
15,188,292
15,724,058
18,514,669
ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,248,291
4,476,680
6,819,222
7,059,769
8,312,695
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,257,109
6,900,982
10,234,480
10,595,500
12,475,926
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,037,372
3,351,272
4,625,702
4,788,873
5,638,773
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,142,741
3,535,578
5,495,955
5,689,825
6,699,620
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,934,017
2,755,024
4,385,252
4,539,941
5,345,662
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,047,357
4,859,256
7,127,262
7,378,676
8,688,199
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,367,241
3,186,510
4,997,646
5,173,938
6,092,177
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
9,333,045
7,018,564
10,423,512
10,791,200
12,706,357
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,713,353
3,500,228
5,451,377
5,643,673
6,645,279
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,474,730
3,211,436
3,905,968
4,043,751
4,761,411
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,506,029
3,549,277
5,373,025
5,562,557
6,549,767
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,004,714
3,849,840
3,667,395
3,796,762
4,470,588
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,115,216
2,135,660
3,495,183
3,618,475
4,260,660
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,964,784
4,051,488
6,208,821
6,427,836
7,568,610
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,261,971
2,503,197
4,018,617
4,160,373
4,898,731
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,401,189
5,412,392
8,265,786
8,557,361
10,076,070
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,804,075
3,934,209
5,852,599
6,059,049
7,134,373
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,086,153
3,337,943
5,132,591
5,313,643
6,256,676
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,306,132
2,982,732
4,703,741
4,869,665
5,733,904
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,567,828
4,789,463
7,239,841
7,495,225
8,825,433
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,822,023
2,678,159
4,000,949
4,142,083
4,877,194
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,468,821
3,575,254
5,506,903
5,701,159
6,712,966
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,886,502
3,085,858
4,838,786
5,009,473
5,898,525
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,695,814
3,739,796
5,768,372
5,971,851
7,031,700
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
20,743,816
12,608,244
18,298,851
18,944,341
22,306,469
ކައުންސިލްސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް