ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
216,277,350
244,860,683
338,026,981
317,662,201
280,623,965
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
36,140,278
39,451,847
112,831,296
70,970,365
60,838,356
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު
2,129,267
-
-
-
-
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
79,015,909
86,270,402
105,587,287
127,675,613
99,984,713
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
34,993,821
36,067,380
33,191,134
33,474,134
33,739,380
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
25,561,726
35,970,358
44,191,798
42,903,029
43,140,505
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
18,713,272
18,520,028
10,515,209
10,515,209
10,515,209
ފިޔަވަތި
19,723,077
22,917,026
18,859,298
19,036,113
19,220,454
ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް
-
5,663,642
12,850,959
13,087,738
13,185,348
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް