ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,556,170,003
2,281,917,819
2,271,616,975
2,461,766,355
2,523,715,674
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
46,108,355
49,107,767
53,513,050
54,599,944
54,802,654
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
32,286,128
35,290,067
35,035,343
35,955,915
36,210,466
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
96,228,620
112,591,517
113,844,062
116,054,319
116,967,118
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
69,112,030
73,082,771
68,854,593
70,027,931
70,388,000
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
82,947,048
99,836,283
104,283,617
106,651,104
107,459,896
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
71,342,651
77,884,021
78,314,184
79,527,822
79,817,099
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
45,934,671
45,576,747
45,776,488
46,515,834
46,817,699
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
36,727,551
40,083,410
42,017,328
42,569,171
42,804,040
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
43,910,644
46,070,877
48,641,456
49,519,790
49,861,527
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
18,841,790
19,831,292
20,454,353
20,916,407
21,088,048
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
50,075,919
53,056,325
54,890,074
55,579,126
55,815,828
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
39,431,831
41,317,887
43,643,483
44,067,764
44,314,660
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
424,065,106
1,045,502,008
991,677,369
1,164,045,852
1,218,066,118
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
45,654,108
49,476,607
52,555,361
53,358,195
53,670,579
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
59,241,097
62,145,932
65,164,959
66,390,066
66,798,367
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
102,436,963
118,517,536
122,909,260
125,274,277
126,168,255
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
60,613,666
62,968,607
66,682,479
67,849,091
68,171,608
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
73,792,142
79,756,653
83,247,767
84,447,257
84,774,889
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
78,129,541
82,386,023
84,879,000
86,062,172
86,406,398
ދަމަނަވެށި
5,758,699
5,868,319
7,325,416
6,231,342
6,258,680
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
21,330,447
24,314,503
24,922,714
25,479,027
25,961,482
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
21,307,330
24,288,682
27,675,029
25,617,905
25,715,327
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
30,893,666
32,963,985
35,309,590
35,026,044
35,376,936
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް